Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prenos_vedomi

Přenos vědomí

Výtah

Podle současného stavu prověřování fenoménu Organizací je cílem přenést vědomí z živého do mrtvého těla a tím mrtvé tělo oživit. Konkrétní důvod - k čemu by mělo být oživení použito - není prozatím znám.


Klíčové osoby

 • Dr. Hübner - vedoucí projektu, zarytý nacista, autor zařízení umožňující přenos vědomí - Transfernátor Typ A.
 • Oberführer Falkenhorst - vojenský velitel a papírový majitel hradu Wewelsburg, přímý nadřízený Dr. Hübnera, příslušník organizace SS (odnož organizace nebyla zjištěna).
 • prof. Baumstuhl - profesor na Berlínské univerzitě, názorový odpůrce prof. Hübnera, možná osoba k dodatečnému vytěžení.
 • zřízenec Eichmann - zřízenec a vrátný na univerzitě, alkoholik, možná osoba k dodatečnému vytěžení.
 • Dr. Uhl - lékař v sanatoriu v Luckau, zakomplexovaný, možná osoba k vytěžení.

Svodka

První kontakt s fenoménem, který přenosu vědomí byl Organizací učiněn na Berlínské univerzitě M13. Během pokusu prováděného zaměstnanci a studenty prof. Hübnera, došlo k přenosu vědomí, které by šlo popsat jako formu posednutí, hostitelem byla studentka.

Pozn: Z dostupných vyhodnocení není jisté zda se v případě M13 nejedná o podobný fenomén jako v případě M51 - Oživování mrtvých. Případně zda tyto fenomény spolu přímo nesouvisí, byť na nich pracují nezávisle dva navzájem nespojené výzkumné týmy.

První Organizací zaznamená fáze projektu přenosu vědomí přímo řízená osobně Dr. Hübnerem, se snažila o přenos vědomí z mrtvé, nebo možná umírající, osoby na živou osobu. Tato fáze probíhala v sanatoriu pro duševně choré umístěnému u města Luckau M23, M26. Výzkum byl prováděn na osobách duševně chorých, z toho důvodu lze předpokládat, že se jedná buď o přímou součást širší politiky rasové hygieny a eugeniky uplatňované Říší. Experiment byl prováděn tak, že z živého pacienta (dárce) bylo přenášeno vědomí do čerstvé mrtvoly (hostitel). V době, kdy bylo sanatorium prošetřováno Organizací (M23, M26) nebyly experimenty úspěšné, sice došlo ke krátkodobému přenosu vědomí, ale hostitel nakonec nepřežil.

V další fázi by projekt přesunut do lokace Wewelsburg (M32, M41), laboratoř je umístěna uvnitř hradu a chráněna silnou ozbrojenou posádkou vojáků zbraní SS, která zajišťuje i ochranu okolí. V době, kdy bylo sanatorium prošetřováno Organizací (M32, M41) byl experiment úspěšný, došlo k úspěšnému přenosu vědomí, hostitel experiment přežil a u následně se mu podařilo utéci.

Ve všech případech zmiňovaných v tomto dokumentu bylo použito přístrojového vybavení, které dle dokumentace pořízené agenty v poli vykazovalo podobnost a vývoj. V případě M13 byla navíc použita okultní kniha, nicméně prozatím nebylo prověřeno, zda byla pro vlastní experiment nezbytná (pravděpodobně nikoliv), jednalo se o pobočnou větev, kdy byl zkoumán jiný přístup ke zkoumání fenoménu a nebo se jednalo o zbytečný předmět, který byl použit účastníky experimentu pouze z důvodu jejich víry v nutnost použití tohoto předmětu.

Hans Grüber byl dle hlášení z M45 další obětí projektu Přenosu vědomí. Pravděpodobně prováděného Dr. Hübnerem na hradě Wewelsburg, i když toto nebylo prozatím prokázáno. Přenos nebyl 100% úspěšný, Hans Grüber trpěl amnézií a neustálými bolestmi hlavy. V prostorách M45 byl rovněž pozorován dvojník Hanse Grübera, z dostupných pozorování vyplývá, že dvojník byl identickou duševní kopií svého originálu, včetně amnézie.


Informace k šetření

 • Prověřit kdo je asistentem Dr. Hübnera, s ohledem na současný stav Dr. Hübnera je možné, že tato osoba má projekt převzít.
 • Prověřit kdo výzkumy Dr. Hübnera platí! Projekt je natolik rozsáhlý, že nemůže být financován pouze z prostředků Dr. Hübnera
 • Prověřit kdo výzkumy řídí, případně zda nejsou na něčí konkrétní objednávku. S ohledem na velitele poslední známé lokace laboratoře Dr. Hübnera je pravděpodobně celá operace podřízena organizaci SS nebo některé z jejich dceřiných struktur např. Ahnenerbe - nutno prošetřit.
 • Prověřit cíle projektu, jde o obecný postup nebo má být přeneseno vědomí, resp dojít k oživení nějaké konkrétní osoby? Pokud ano pak proč?
 • Prověřit co má Oberführer Falkenhorst společného s gen. von Falkenhorstem?
 • Prověřit další osud uprchlého vězně - přeživšího hostitele s přeneseným vědomím.
 • Prověřit zda se v případě uprchlého vězně jedná o tutéž osobu s Hansem Grüberem
 • Prověřit jakým způsobem se Hans Grüber stal obětí experimentu, nebyl pacientem sanatoria
 • Prověřit další osud Eichmanna, prof. Baumstuhla a Dr. Uhla, lze využít situace zavánějící cizí rozvědnou činností - dále vytěžit.
 • Prověřit jak a co Sipo vyšetřuje/vyšetřovalo co se stalo na univerzitě, v sanatoriu a na hradě Wewelsburg.

Získaný materiál


Seznam příloh

Rozdělovník - související:

Rozdělovník - souvislost nepotvrzená:

Rozdělovník - paralelní fenomén:

prenos_vedomi.txt · Poslední úprava: 2019/10/18 11:57 autor: jerson