Nástroje pro tento web


hlaseni:m159_a198

Hlášení M159-A198

Mise
M159 Marek 5:9
Autor hlášení
A198 Ezra Enri

Průběh mise

8. srpna 1939, New York, USA

Úvod mise

Po dlouhé plavbě přes oceán do New Yorku jsem byl po celou misi značně indisponován trvající mořskou nemocí, což se pravděpodobně odrazilo na mé pohotovosti a individuálním výkonu.

V rámci mise mi nebyly známy předem stanoveny jasné úkoly, takže jsem se pokusil v přípravné fázi seznámit nové spoluagenty s dosavadními zjištěními projektu Omega. Jako výchozí mi posloužili zejména informace z mé předchozí mise M84 Invokace a záznamy ze svodky dosavadních informací a otázek zpracované agenty-rešeršery.

Bohužel jsem zřejmě nevěnoval důkladnou pozornost otázkám položeným agenty-rešeršery ve svodce, které zmátly mé kolegy na misi a vedly po celou dobu trvání mise k prověřování již jednou zjištěných skutečností. Nebo bylo tajným úkolem mise provést slepý ověřovací test dosavadních poznatků? K zodpovězení otázky nemám dost podkladového materiálu.

Světová výstava

V rámci mise jsme navštívili výstavu World Expo v New Yorku, kde primárním účelem bylo shlédnout robotické výsledky společnosti Westinghouse a Sommerfeld. Současně jsme chtěli navštívit stánek společnosti Wote a ověřit konstrukce Teslových věží a používaných touto společností a jejich účinky na ovládání vědomí. Výpravy byl účasten agent A267 Samuel Rutherford, který byl vybaven vědeckou aparaturou na ověřování tohoto působení.

Robot Westinghouse

Robot společnosti Westinghouse působil dojmem loutky (obří panenky) s omezenou mobilitou, která je doplněna reproduktorem, kam je zaústěn existující telefon. Výsledek byl přesvědčivý pouze pro laickou veřejnost, avšak pro věc Omegy není tato cesta zřejmě vůbec perspektivní.

Experiment Wote

Při čekání na produkci společnosti Sommerfeld jsme navštívili stánek Wote a prováděli kontrolní měření mozkové aktivity před a po spuštění Teslovy věže. Pracovníci společnosti Sommerfeld vyžadovali před experimentem konzumaci jejich produktu v experimentálním provedení - a odmítali vpustit do místnosti osoby vybavené měřící aparaturou či jejich pokusné subjekty. Z tohoto důvodu jsem měl jen omezené možnosti ověřit působení Wote coly a Teslovy věže dohromady na mou osobu a to i přes to, že jsem Wote colu vypil.

Aby bylo možné získat vůbec nějaké výsledky, požil Wote Colu odvážně také agent A269 Waldemar Qultieg, avšak nemohl být vybaven měřícím zařízením. Díky záměně plechovek zkonzumoval také colu agentky A268 Emilia Boo River, díky čemuž byl vystaven dvojnásobné dávce thalia (n-stoffu) v plechovce. Agentka A268 Emilia Boo River tak mohla proniknout na prezentaci firmy Wote neovlivněna (čemuž jinak pracovníci aktivně brání).

Agent A122 Fridrich Wagner bohužel nevymyslel způsob, jak nepožít nápoj, takže jej prostě vylil na sebe - což pracovníci Wote zaznamenali a jeho ze sálu, kde probíhala performance, vyvedli.

Během performance byly prezentována čísla, která vnikala do myslí osob, kteří požili colu a drželi plechovku v ruce. Podle všech vnějších příznaků všechny osoby mysleli na shodné číslo, které se zobrazilo na obrazovce v centru sálu. Toto číslo se shodou okolností shodovalo s číslem, které si myslel náš agent A269 Waldemar Qultieg. Je možné, že vypití dvojité dávky experimentální Wote Coly způsobilo, že on byl v místnosti vysílačem svých myšlenek a ostatní účastníci performance byli přijemci. Je také možné, že uvedené číslo bylo vysíláno někým z venčí a náš agent pouze viděl v mysli to, co všichni ostatní. Pro případné opakování experimentu je třeba, aby se akce zúčastnili dva agenti a každý měl naplánovanou jinou sekvenci čísel. Jeden by měl v sobě jednu colu a druhý dvě coly.

Zákulisí Wote

Já spolu s agentem A267 Samuel Rutherford jsme se nesmířili s nemožností účasnit se performance (zvláště proto, že jsem měl již vypitou uvedenou colu) a tak jsme zkoušeli proniknout do sálu jiným způsobem. Sál je však obložen kovem, skrz který Teslova věž užívaná uvnitř nepůsobí. Přístup do zákulisí stánku Wote chrání zaměstnanci Wote, kteří vypadají jako ovládané osoby s společným vědomím (žádost o vstup byla odeslána pryč bez další zjevné interakce s jinou osobou). Použili jsme strategie infiltrace vydáváním se za pracovníky opravující místní rozvody s poněkud chaotickým a nepředvídatelným jednáním - a pravděpodobně vlivem souhry náhod (performance již začala, bezpečnostní pracovníci Wote uvnitř zákulisí vypadali performance ovlivněni) a našeho nepředvídatelného chování jsme se dostali do zákulisí stánku Wote (což se doposud žádnému týmu nepodařilo).

Uvnitř u Teslovy věže konstrukce fy Sommerfeld pracovali dva technici, kteří nebyli věží ovlivňováni. Věž byla napájena ze složitého rozvadeže, kde byly všechny kabely velmi dobře barevně rozlišeny. Než jsem mohl detailně prozkoumat situaci, zaplnila se místnost bezpečnostními složkami. Protože jsem měl v sobě colu, slyšel jsem v mysli hudbu, kterou v rmci performance dodávali ostatním účastníkům do mysli (ověřeno u agenta A269 Waldemar Qultieg, že ji také slyšel).

Předvedl jsem tanec na tuto hudbu, čímž jsem opět zmátl místní pracovníky, a dostal se do blízkosti samotné věže. Účinky se se změnou vzdálenosti neměnili. Bohužel pak byla Teslova věž odpojena a performance předčasně ukončena. Nebylo již možné pokračovat ve výzkumu, eliminace jednotlivých pracovníků se zdála být nadmíru náročná a protože agentka A268 Emilia Boo River chtěla pokračovat na akci s roboty, bylo nutné tento ojedinělý průnik do zákulisí ukončit.

Další experimenty s Wote Colou

Mimo prostory performance jsme provedli další experiment ověřující, že po požití Wote coly stále slyšíme hudbu jimi vysílaného radia. Při ůzných experimentech jsme dále ověřili, že je nutné držet v rukou plechovku coly a že agent A269 Waldemar Qultieg, který požil dvojnásobnou dávku experimentální coly, je schopen vysílat své myšlenky do mé mysli, která požila jen jednu dávku této experimentální coly. Zkusil jsem zkonzumovat další dávku, tentokrát běžně prodejné Wote coly, avšak stále jsme byl schopen jen jednosměrně přijímat vysílání agenta A269 Waldemar Qultieg. Výměna plechovky za plechovku běžné coly vysílání ukončila.

Agent A122 Fridrich Wagner zajistil obsah jedné Wote coly ve své speciální sterilní lahvičce a vynesl ven také samotnou plechovku Wote coly, i když byla pracovníky Wote pečlivě sbírána a likvidována (asi v rámci recyklace). Odebral také krev agentovi A269 Waldemar Qultieg pro pozdější rozbor.

Protože koncentrace coly v našem těle (a s tím přítomného jedu thalium) byla vysoká, bylo neprodleně nutné sehnat berlínskou modř jako protilék. Nebylo jednoduše možné něco takového nalézt v běžném drogistickém stánku, byli jsme však poslání do stánku bývalého Československa. Ten byl zavřený (daná země již bohužel není samostatná, ale je součástí velkého Německa), takže jsme museli do tohoto stánku vniknout bez pozvání. Uvnitř jsme nenalezli bohužel žádné výsledky československého chemického průmyslu, který by nám pomohl. Pohyboval se zde pouze jedna osoba hovořící anglicky se silným ruským přízvukem, rozhovor s ním však nikam nevedl a netrpělivost ostatních agentů ukončila tuto část mise.

Aplikace protijedů, československý pavilon

Běžící čas představoval značné riziko, berlínskou modř nám však dokázal namíchat prodejce potřeb pro fotografy na japonském stánku. Na mne učinkoval protijed okamžitě, přestal jsem slyšet rádio a kontrolní měření ukázalo větší rezistenci (nikoliv však nulovou) na frekvenční vysílání Wote. Odhadnout dávkování berlínské modři je velmi složité - v malých dávkách nepostačuje, ve velkých se jedná o prudký jed. Agentovi A269 Waldemar Qultieg však bohužel modř nepomohla, snížila jeho citlivost, ale stále slyší rádiové vlny. Zřejmě jsme podali protilátku pozdě, v malém množství a nebo je experimentální Wote cola silnější než prodejní (on 2 dávky experimentální, já 1 experimentální a 1 prodejní). Byl odebrán rovněž druhý kontrolní vzorek krve agenta A269 Waldemar Qultieg pro pozdější rozbor.

Robot Sommersfeld, kontakt Legie

Účast na performance robota společnosti Sommersfeld byla velmi zajímavá, avšak jet leg velmi přemohl moji osobu. Dle informací ostatní agentů však byl schopen A269 Waldemar Qultieg bezdrátově komunikovat s robotem, což narušovalo místní program. Robot byl součástí Legie a bylo možné si dohodnout termín dalšího telefonátu. Přítomní vědci nevěřili, že robot obsahuje umělou mysl jen v něco přes 130 elektronkách ve vlastním těle. Dle mého skromného názoru se jednalo jen o terminál rozsáhlé sítě propojené s Legií.

Analytická část mise

Po návratu do laboratoří agenta A267 Samuel Rutherford jsme provedli odečty měření a potřebné výpočty ohledně frekvencí působících na mou osobu, které potvrdili dosavadní závěry Omegy ohledně působení Wote coly a Teslovy věže na mysl exponované osoby. Rozbor krve senzoricky neukázal rozdíl před a po požití berlínské modři, na detailnější výsledky nám chyběla aparatura. Uvnitř obalu plechovky Wote coly jsme ve dvojitém dně nalezli anténu.

Další bádání bylo přerušeno příchodem dvou mužů, kteří měli s naší skupinou neznámé úmysly. Vyčkáváním ve tmě jsme setřásli jejich zájem.

Rozhovor s Legií

Závěrem večera proběhla naplánovaná telefonní schůzka s Legií (kontakt jsme předali přes robota na stánku Sommerfeldu) a rozhovor s Legií proběhl velmi podobně jako rozhovor na misi M84 Invokace, které jsem se již účastnil. Bohužel jsme nebyli schopni klást lepší otázky. Z nových zajímavých informací však lze konstatovat, že duch telefonní sítě neexistuje (dle názoru Legie), nejspíš je duchem samotná Legie. Legie od nás očekává zdrženlivost a nic od nás nepotřebuje. Legie odkazuje na svůj původ dávno před vznikem Teslových věží na biblický verš Marek 5:9.

Rekapitulace

 • existují dvě verze Wote coly (experimentálně podávaná, běžně prodejná) s neidentickými účinky
 • v plechovkách Wote Coly se nachází anténa
 • robot Sommerfeldu je ve spojení s Legií
 • pomocí Wote Coly lze komunikovat s robotem Sommerfeldu a tak kontaktovat Legii
 • Legie tvrdí, že duch telefonní sítě je blbost
 • Legie chce zdrženlivost Omegy, aby mohla sílit, ale nic nepotřebuje
 • Legie odkazuje na svůj původ před vznikem Teslových věží a odkazuje na biblický verš Marek 5:9.
 • v zákulisí Wote je k didspozici jiná Teslova věž než běžná věž na výstavě vysílající rádio
 • elektroinstalace okolo experimentální věže je velmi dobře barevně značena
 • do zákulisí Wote je možné proniknout, protože bezpečnostní pracovníci Wote jsou také ovlivněni probíhající performance (je tedy nutné proniknutí sladit časově s performance)
 • berlínská modř se musí podávat výrazně dříve, na misi je nutné nosit její zásobu
 • proti dvojité dávce experimentální Wote coly běžná dávka berlínské modři nepůsobí
 • Teslova věž nezávisle postavená podle náčrtů Tesly se liší od Sommerfeldské konstrukce vysokofrekvenčním oscilátorem, který však je kruciální pro její funkci ovládání osob

Marek 5:9

„Jak se jmenuješ?“ ptal se ho Ježíš. „Mé jméno je Legie,“ odpověděl. „Je nás totiž hodně.“

hlaseni/m159_a198.txt · Poslední úprava: 2024/02/13 22:56 autor: 127.0.0.1